Для заказа доставки работы - Для заказа доставки работы воспользуйтесь поиском на сайте


Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


Зубець М. Реформування агропромислового комплексу України // Вісн. аграр. науки. – 1999. – № 1. – С. 5.

Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, Т.П. Проценко та ін. – К.: ІДП НАН України, 2003. – 280 с.

Сафонов І. Правові проблеми державної підтримки сільськогосподарських виробників // Право України. – 2005. – № 6. – C. 54-57.

Стативка А.Н. Новые виды договорных отношений с участием аграрных товаропроизводителей. – Х.: Право, 1999. – 124 с.

Леонтьев В.В. Трудный поворот к рынку. – М.: Юрид. лит., 1990. – 273 с.

Государство. Право. Экономика: Науч. изд. – М.: Юрид. лит., 1989. – 488 с.

Бахобов А., Сидоренко В. Государственное регулирование аграрной сферы экономики // Междунар. с.-х. журн. – 2002. – № 6. – С. 10.

Статівка А. Державне регулювання продовольчого ринку України в сучасних умовах // Право України. – 2001. – № 10. – С. 29-32.

Ханнанов Р.А., Ханнанова Т.Р. Государственное регулирование устойчивого аграрного производства. – Уфа: Гилем, 1997. – 126 с.

Сільські вісті: Газета. – 2005. – 14 жовт.

Аграрне законодавство України: проблеми ефективності / За ред. В.І. Семчика. – К.: Наук. думка, 1998. – 245 с.

Землі сільськогосподарського призначення: права громадян України: Наук.-навч. посіб. / За ред. Н.І. Титової. – Л.: Паїс, 2005. – 368 с.

Аграрное право: Учебник для вузов / Под ред. Г.С. Быстрова, М.И. Козыря. – 2-е. изд., испр. и доп. – М.: Юрист, 1998. – 534 с.

Стативка A.M. Договоры в агропромышленном комплексе Украины в условиях рынка. – Х.: Право, 1997. – 240 с.

Фастов Л., Ципенко Г. Право і організація діяльності радгоспів. – К.: Політвидав України, 1975. – 135 с.

Про державну підтримку сільського господарства України: Закон України від 24.06.2004 р. № 1877-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 49. – Ст. 527.

Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. – М.: ИНФРА-М.,1998. – 790 с.

Большой юридический словарь / Под ред. А.Н. Азримена. – ИНФРА-М., 1997. – 793 c.

Дешко Л. Поняття державного регулювання господарської діяльності у сфері охорони здоров'я // Право України. – 2005. – № 8. – С. 28-31.

Balwin R., Scott С., Hood С. A Reader on Regulation. – Oxford: University Press, 1998. – Р. 115.

Кравцова Т. Правова природа державного регулювання підприємницької діяльності // Підпр-во, госп-во і право. – 2003. – № 8. – С. 3-6.

Господарський кодекс України. – К.: Атіка, 2003. – 208 с.

Ластовецький А. Необхідність, межі та критерії доцільності державного регулювання підприємницького сектора економіки // Підпр-во, госп-во і право. – 2002. – № 8. – С. 72-76.

Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины: Учебник. – Х.: Одиссей, 2005. – 799 с.

Аграрне право України: Підручник / За ред. В.З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 720 c.

Аграрне право України: Підручник / За ред. В.Н. Гайворонського, В.П. Жушмана. – Х.: Право, 2003. – 240 с.

Аграрне право України: Підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2004. – 445 с.

Бейкун А. Державне регулювання діяльності обласного агропромислового комплексу: поняття і суть // Право України. – 1997. – № 9. – С. 26-35.

Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон УРСР від 17.10.1990 р., № 400-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1990. – № 45 – Ст. 602.

Статівка A.M. Про протекціонізм сільського господарства України в сучасних умовах (деякі організаціно-правові питання) // Стан та перспективи розвитку аграрного права: Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 26-27 трав. 2005 р.). – К., 2005. – С. 41

Коваленко Т.О. Систематизація аграрного законодавства України // Стан та перспектики розвитку аграрного права: Міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 26-27 трав. 2005 р.). – К., 2005. – С. 85.

Про колективне сільськогосподарське підприємство: Закон України від 14.02.1992 р., № 2114-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 20. – Ст. 272.

Про селянське (фермерське) господарство: Закон України від 20.12.1991 р., № 2008-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 14. – Ст. 186.

Про внесення змін і доповнень до Закону України “Про селянське (фермерське) господарство”: Закон України від 22.06.1993 р., № 3329-ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 32. – Ст. 341.

Фермер – вільний селянин // Газета Асоц. фермерів України. – 1992. – 3 квіт.

Аграрне законодавство України // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – Вип. 1 / Відп. ред. В.В. Янчук. – К.: Юрінком, 1996. – № 5. – 302 с.

Титова Н. Фермерство в Україні: основні правові засади. Питання та відповіді.– Л.: Атлас, 1998. – 184 с.

Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17.07.1997 р., № 469/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 39. – Ст. 261.

Семчик В.І., Панькова Л.О. Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Наук. доп. – К.: ІДП НАН України, 2005. – 88 с.

Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України від 17.12.1998 р., № 320-XIV // Відом. Верхов. Ради України. – 1999. – № 5/6. – Ст. 39.

Про зупинення спаду сільськогосподарського виробництва та продовольче забезпечення країни в 1997-1998 роках: Закон України від 23.05.1997 р., № 288/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 48. – Ст. 295.

Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків – сільськогосподарських підприємств і цукрових заводів (комбінатів) за станом на 1 січня 1998 року: Указ Президента України від 18.06.1998 р., № 651/98 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 25. – Ст. 906.

Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001-2004 років: Закон України від 18.01.2001 р., № 2238-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 11. – Ст. 52.

Про зерно та ринок зерна в Україні: Закон України від 04.07.2002 р., № 37-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 35. – Ст. 258.

Про молоко та молочні продукти: Закон України від 24.06.2004 р., № 1870-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 47. – Ст. 513.

Науково-практичний коментар до Закону України “Про державну підтримку сільського господарства України” / За заг. ред. А.М. Статівки // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – К.: Юрінком Інтер. – 2005. – № 10. – 350 с.

Берлач А. Правове забезпечення земельної та аграрної реформи в Україні // Право України. – 1998. – № 11. – С. 125-128.

Статівка A.M. Сільське господарство України та його інтеграція в міжнародні сільськогосподарські й торговельні організації: проблемні питання // Право України. – 2003. – № 4. – С. 42-45.

Титова Н.І., Нацюк А.А. До питання та характеристика аграрного законодавства // Держава і право: Зб. наук. пр.: Юрид. і політ. науки. – К.: ІДП НАН України, 2001. – Вип. 11. – С. 393-398.

Семчик В.І. Теоретичні засади формування організаційних та правових інститутів аграрного ринку // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрних і земельного ринків в Україні: Наук. доп. – К., 2005. – С. 16-17.

Козырь М.И. Аграрное право России: проблемы становления и развития. – М.: Право и гос-во, 2003. – 92 с.

Семчик В.І. Аграрна і земельна реформи. Право і реальність // Правова держава: Щорічник наук. пр. – К.: ІДП НАН України, 2002. – Вип. 13. – С. 181-188.

Аграрне право України: Практикум / За ред. В.З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 254 с.

Семчик В.І. Проблеми гармонізації аграрного законодавства України і зарубіжних країн // Правова держава: Щорічник наук. пр.: До 10-ї річниці Незалежності України та 5-ї річниці Конституції України. – К.: ІДП НАН України, 2001. – Вип. 12. – С. 426-439.

О государственном регулировании агропромышленного производства: Закон РФ от 14.07.1997 г., № 100-ФЗ // Собр. законодательства РФ. – 1997. – № 29. – Ст. 3501.

Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року: Закон України від 18.10.2005 р., № 2982-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 1. – Ст. 17.

Веденов М.Ф., Крелянский В.И. Соотношение структуры и функций в живой природе. – М.: Знание, 1966. – 48 с.

Семеусов В.А. Функции хозяйственного договора: Учебн. пособ. – Иркутск: Изд-во Иркутск. гос. ун-та, 1979. – 86 с.

Файзуллин Г.Г. Правовые вопросы государственного управления сельским хозяйством в России. – М.: Право и гос-во, 2004. – 296 с.

Советский энциклопедический словарь/ Гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Сов. энцикл., 1985. – 1600 с.

Опрышко В.Ф. Народохозяйственный комплекс: управление и право. – К.: Политиздат Украины, 1983. – 167 с.

Кіданова Н.Б. Державна політика правового забезпечення державного управління аграрним сектором економіки: Автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Харк. регіон. ін-т. – Х., 2003. – 19 c.

Нижник Н.Р., Машков О.А. Системний підхід в організації державного управління: Навч. посіб. – К.: Вид-во УАДУ, 1998.– 159 с.

Современный словарь иностранных слов: Сост. Н.М. Ланда и др. / Ведущ. ред. Л.Н. Комарова. – СПб.: Дуэт, 1994. – 752 с.

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 1999. – 944 с.

Мостовий Г.І. Агробізнес: державне регулювання.– Х.: Основа, 2002. – 300 с.

Ленин В.И. Доклад на І Всероссийском съезде представителей финансовых отделов Советов 18 мая 1918 г. // Ленин В.И. Полн. собр. соч. – 5-е изд. – М.: Политиздат, 1974. – Т. 36: Март – июль 1918. – С. 350-355.

Раевский В.А. Финансовые регуляторы в системе управлення общественным производством: Теоретические подходы к совершенствованию финансовой системы // Финансы СССР. – 1991. – № 5. – С. 2, 3.

Лушин С.И. Кредитно-финансовая сфера: пути и проблемы перехода к рыночным отношениям // Финансы. – 1997. – № 2. – С. 17-21.

Зенкова И. Инвестирование АПК и новые формы хозяйствования // АПК: экономика, управление. – 1991. – № 2. – С. 17.

Холод Л.И. Возможные пути реформирования финасово-кредитного механизма в АПК // Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. – М. – 1996. – № 10. – С. 8-12.

Cаблук П.Т. Проблеми забезпечення паритетних економічних відносин // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Тези доп. і наук. повідомл. на наук.-практ. конф. (м. Київ, 8 лип. 2003 р.). – К., 2004. – С. 29, 30.

Вкласти гривню – отримати дванадцять // Сільські вісті. – 2005. – 25 лист.

Назарбаєв Н. Будуємо державу для народу: З вист. Н. Назарбаєва – Президента Респ. Казахстан // Сільські вісті. – 2005. – 22 лист.

Концепція розвитку АПК області // Сільські вісті. – 2005. – 1 груд.

Орлюк О.П. Теоретичні питання банківського права і банківського законодавства.– К.: Юрінком Інтер, 2003. – 104 с.

Скотар М.Я. Вдосконалення кредитних правовідносин в аграрному секторі економіки України // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Тези доп. і наук. повідомл. на наук.-практ. конф. (м. Київ, 8 лип. 2003 р.). – К., 2004. – С. 81.

Корбут Л.Ф. Финансовые проблемы сельськохозяйственного производства при переходе к рынку. – М.: ВНИИТЗИ АПК, 1991. – 151 с.

Про банки і банківську діяльність: Закон УРСР від 20.03.1991 р., № 872-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 25. – Ст. 281.

Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р., № 2121-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 5/6. – Ст. 30.

Ханнанова Т.Р. Проект Федерального Закона “О развитии сельского хозяйства” и совершенствование банковского законодательства // Актуальные проблеми аграрного права России: теория и практика / Отв. ред. М.И. Козырь, А.И. Бобылев. – М.: Право и гос-во. – 2004. – 317 с.

Якоцевский В.Н. Аграрные отношения в СССР в период строительства социализма. – М.: Наука, 1964. – 231 с.

Косянчук І. Допоможе “кредитівка” // Уряд. кур'єр. – 2000. – 18 лип. (№ 128). – С. 4.

Мостовий Г.І., Андрусенко Г.О. Проблеми формування інфраструктури аграрного ринку в регіоні // Регіональне управління і місцеве самоврядування: Зб. наук. пр. – X., 2005. – № 12. – С. 129.

Кредити для агропідприємств // Сільські вісті. – 2005. – 15 груд.

Баранівський О.П. Свято Хлібороба і Хліба: Розмова з міністром аграр. політики О.П. Баранівським // Сільські вісті. – 2005. – 18 лист.

Марченко С.І. Організаційно-правове забезпечення державної цінової підтримки сільськогосподарських товаровиробників // Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в України: Тези доп. і наук. повід. на наук.-практ. конф. (м. Київ, 8 лип. 2003 р.). – К., 2004. – С. 102.

Про ціни та ціноутворення: Закон УРСР від 03.12.1990 р., № 507-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1990. – № 52. – Ст .650.

Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України від 15.05.1992 р., № 2346-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 32. – Ст. 453.

Про порядок формування та розподілу квот на закупівлю вовни, овчин, каракулю і смушків у вівчарських господарствах та відшкодування різниці між регульованими і діючими цінами на них: Пост. КМУ від 10.12.1999 р., № 2255 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 50. – Ст. 2451.

Концепція розвитку біржового ринку сільськогосподарської продукції: Пост. КМУ від 05.08.1997 р., № 848 // Бюл. законодавства і юрид. практикиУкраїни. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – № 1. – 359 с.

Про заходи щодо підтримки цін і доходів сільськогосподарських товаровиробників: Указ Президента України від 11.06.1998 р., № 614/98 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 24. – Ст. 864.

Про невідкладні заходи щодо стимулювання виробництва та розвитку ринку зерна: Указ Президента України від 29.06.2000 р., № 832/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 26. – Ст. 1090.

Про додаткові заходи із здійснення заставних та інтервенційних операцій з зерном: Пост. КМУ від 27.06.2003 р., № 975 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 27. – Ст. 1317.

Никифоров Л.В. Разрушение производственного потенциала агарного сектора и возможности его восстановления и реструктуризации // Восстановление производственного потенциала агарного сектора. – М.: Юрид. лит., 1998. – 125 с.

Назаренко В., Папцов А. Государственное регулирование сельского хозяйства в станах с развитой экономикой. – М.: Юрид. лит., 1996. – 160 с.

Энштейн Д.Б. Государственное регулирование сельскохозяйственного производства в условиях перехода к рынку (теория и методы): В 2-х ч.– СПб., 1993 .– Ч. 1. – 137 с.

Панькова Л.О. Правове регулювання державних аграрних бірж в Україні: Автореф. дис ... канд. юрид. наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2005. – 20 с.

Шемшученко Ю.С. Стан та перспективи розвитку в Україні // Організаційно правові проблеми розвитку аграрного ринку в Україні: Тези доп. і наук. повід. на наук.-практ. конф. (м. Київ, 8 лип. 2003р.). – К., 2004.– С. 4, 5.

Господарський кодекс України: Офіц. текст, прийнятий ВР України 16 січ. 2003 р. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 304 с.

Про товарну біржу: Закон України від 10.12.1991 р., № 1956-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 10. – Ст. 139.

Кірієнок О.Є. Використання біржового механізму в комерційній діяльності підприємств: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 08.06.01 / Східноукр. наук. ін-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2004. – 20 с.

Малій Г.Б. Організація та регулювання діяльності товарних бірж: Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Наук. ін-т „Львів. політехніка". – Львів, 2001. – 19 с.

Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку: Указ Президента України від 06.06.2000 р., № 767/2000 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 23. – Ст. 931.

Про заходи щодо прискорення розвитку аграрного ринку: Указ Президента України від 08.08.2002 р., № 694/2002 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 32. – Ст. 1507.

Про прискорення організації біржового сільськогосподарського ринку: Пост. КМУ від 17.11.1995 р., № 916 // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 1997. – К.: Юрінком, 1997. – № 6. – С. 171-174.

Про затвердження Програми розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на 2003-2004 роки: Пост. КМУ від 12.12.2002 р., № 1858 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 51. – Ст. 2293.

Загальна теорія держави і права: Навч. посіб. / За ред. В.В. Копєйчикова. – К.: Юрінком, 1997. – 320 с.

Корнієнко Г.С. Правове регулювання матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в умовах реформування АПК: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.06. / Нац. юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого. – Х., 2005. – 20 с.

Про захист прав покупців сільськогосподарських машин: Закон України від 05.06.2003 р., № 900-IV // Відом. Верхов. Ради України – 2003. – № 38. – Ст. 315.

Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997 р., № 723/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України – 1998. – № 16. – Ст. 68.

Про затвердження Методики встановлення мінімальної закупівельної ціни на окремі об'єкти державного цінового регулювання і переліку таких об'єктів на 2005/06 маркетинговий рік: Пост. КМУ від 26.05.2005 р., № 399 // Офіц. вісн. України. – 2005. – № 22. – Ст. 1215.

Про внесення змін до Закону України “Про зерно та ринок зерна в Україні”: Закон України від 31.05.2005 р., № 2611-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2005. – № 26. – Ст. 351.

Про Державний бюджет України на 2006 рік: Закон України від 20.12.2005 р., № 3235-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2006. – № 9. – Ст. 96.

Про затвердження Порядку використання у 2006 році коштів Державного бюджету, що виділяються на фінансову підтримку виробництва продукції рослинництва шляхом дотування: Пост. КМУ від 02.03.2006 р., № 239 // Офіц. вісн. України. – 2006. – № 10. – С. 612.

Про систему оподаткування: Закон України від 25.06.1991 р., № 1251-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 39. – Ст. 510.

Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.1997 р., № 77/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1997. – № 16. – Ст. 119.

Про затвердження Положення про порядок справляння та обліку фіксованого сільськогосподарського податку: Пост. КМУ від 23.04.1999 р., № 658 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 16. – Ст. 76.

Про заходи щодо забезпечення виконання Закону України “Про фіксований сільськогосподарський податок”: Наказ Держ. податк. адміністрації України від 27.04.1999 р., № 230 // Офіц. вісн. України. – 1999. – № 19. – Ст. 858.

Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби реструктуризації (відстрочки) сплати сум фіксованого сільськогосподарського податку у випадку виникнення форс-мажорних обставин: Наказ Держ. податк. адміністрації України від 28.09.2004 р., № 562 // Офіц. вісн. України. – 2004. – № 41. – Ст. 2749.

Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р., № 85/96-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.

Про страхування: Закон України від 04.10.2001 р., № 2745-III // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 7. – Ст. 50.

Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності: Пост. КМУ від 11.07.2002 р., № 1000 // Офіц. вісн. України. – 2002. – № 29. – Ст. 1379.

Порядок і правила проведення обов'язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків: Пост. КМУ від 23.04.2003 р., № 590 // Офіц. вісн. України. – 2003. – № 17. – Ст. 780.

Подцерковный О.П. Хозяйственное право Украины: Учебник. – Х.: Одиссей, 2005. – 463 с.

Хозяйственное право: Учебник / Под ред. В.К. Мамутова. – К.: Юринком, 2002. – 912 с.

Советское гражданское право: Учебник / Под ред. В.Ф. Маслова, А.А. Пушкина. – М.: Вища шк., 1977. – 476 с.

Гай: Пер. М. Бобина. – Х.: Тип. М. Зильберберга, 1894. – Кн. 4. – 190 с.

Аристотель. Сочинения: В 4-х т.: Пер. с древнегр. / Общ. ред. А.И. Доватура. – М.: Мысль, 1983. – Т. 4. – 560 с.

Дигесты Юстиниана: Избр. фрагменты: Пер. и прим. И.С. Перетерского.–М.: Наука, 1984. – 455 с.

Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. – М.: Госполитиздат, 1960. – Т. 23. – 907 с.

Кенэ Ф. Избранные экономические произведения. – М.: Изд-во соц. эконом. лит., 1960. – 550 с.

Сэй Ж.Б. Трактат политической экономии: Пер. Е.Н. Каменецкой. – М., 1986. – 450 с.

Алісов Є.О. Теоретичні проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні: Монографія. – Х.: Фоліо, 2004. – 228 с.

4516257467775399.html
4516408183846434.html
4516544935129579.html
4516640926755441.html
4516712935115567.html