Аналіз проекту закону україни - страница 3


Проектом Закону України «Про Державний бюджет на 2006 рік» збільшення доходної частини передбачається забезпечити зростанням, перш за все, податкових надходжень.
^ ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Податкові надходження державного бюджету на 2006 рік заплановані у розмірі 86 273 млн. грн., що на 13 092,3 млн. грн. або на 17,9% більше, ніж заплановано на 2005 рік (зі змінами). Водночас, у співставних умовах1, податкові надходження у 2006 році мають збільшитись на 18 200,1 млн. грн., або на 26,7% проти відповідного показника попереднього року.

Аналогічну тенденцію мають податкові надходження загального фонду державного бюджету: в 2006 році вони заплановані на рівні 80 360,2 млн. грн., що на 16 113,4 млн. грн., або на 25,1% більше, ніж заплановано на попередній рік.
Номінальний приріст планується по всіх джерелах податкових надходжень.

^ Податок на прибуток підприємств

Проектом Закону України “Про Державний бюджет України на 2006 рік” до загального фонду заплановано залучити 25 324,9 млн. грн. надходжень податку на прибуток підприємств проти 18 845,6 млн. грн., запланованих на попередній рік. Це на 6 479,3 млн. грн., або 34,4% більше річного планового показника 2005 року. При цьому, питома вага податку на прибуток підприємств у загальному обсязі номінального ВВП має збільшитися з 4,3% у 2005 році до 4,9%.

Такі значні темпи приросту обсягу надходжень податку на прибуток підприємств не обумовлюються ані відповідним ростом номінального ВВП (збільшення на 17,5%), ані відповідними змінами в базі оподаткування податком, або правилах його нарахування та сплати.
Графік 3
^ Порівняння темпів приросту номінального ВВП та надходжень податку на прибуток підприємств у 2002-2006 роках

На графіку 3 видно, що на відміну від попередніх років, темпи приросту номінального ВВП, що заплановані на 2006 рік, випереджають темпи приросту надходжень податку на прибуток.

Натомість, за результатами виконання надходжень податку на прибуток підприємств за 8 місяців – 14,6 млрд. грн. проти річного плану у 18,8 млрд. грн. – можна прогнозувати, що річний обсяг надходжень податку до державного бюджету в поточному році становитиме 25,6-26,0 млрд. грн. Отже, можна стверджувати, що річний прогнозний показник надходжень податку на прибуток на 2006 рік, наведений у Пояснювальній записці до проекту Державного бюджету України на 2006 рік, занижено на принаймні 3 млрд. грн. (згідно експертної оцінки).
^ Податок на додану вартість

У 2006 році передбачається збільшити надходження податку на додану вартість (ПДВ) з 30 100,0 млн. грн. до 38 958,7 млн. грн., тобто на 8 858,7 млн. грн., або на 29,4%. Як і у випадку з податком на прибуток підприємств, для порівняння було враховано лише показник надходжень загального фонду бюджету.

Узагальнені дані надходжень податку на додану вартість у 2003-2006 роках представлені на графіку 4.
Графік 4
^ Надходження податку на додану вартість та обсяги бюджетного відшкодування у 2003-2006 роках

На думку експертів ГБФП, існує ризик того, що прогнозний показник надходжень податку на додану вартість на 2006 рік завищено.

Про це свідчить:

 • неврахування при розрахунку планового показника надходжень податку на додану вартість сум простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування податку

 • перевищення майже вдвічі темпів приросту надходжень ПДВ та темпів приросту номінального ВВП

У 2005 році проблема простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування податку на додану вартість постала дуже серйозно: якщо на 1 січня 2005 року простроченої бюджетної заборгованості ПДВ не існувало, то на 27 липня цього ж року вона збільшилася до 3,7 млрд. грн.

Можна припустити, що в другій половині поточного року буде вжито заходів для скорочення обсягу простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ. Про це свідчить, зокрема, різке збільшення обсягу відшкодування податку у серпні (до 1,4 млрд. грн. проти середньомісячних 0,8 млрд. грн.). Втім, повне погашення цієї заборгованості може спричинити невиконання річного прогнозного показника надходжень податку на додану вартість у 2005 році. З іншого боку, неповне погашення простроченої заборгованості з відшкодування ПДВ у поточному році означатиме необхідність збільшення плану обсягів відшкодування податку у 2006 році. Проте, в Пояснювальній записці до проекту Закону України «Про Державний бюджету України на 2006 рік», при розрахунку обсягу бюджетного відшкодування ПДВ на 2006 рік проблема погашення сум бюджетного відшкодування податку із простроченим терміном погашення не було взято до уваги.

Ще однією ознакою завищення планового показника надходжень податку на додану вартість може слугувати майже 2-разова розбіжність у темпах приросту цих надходжень та темпів зростання номінального ВВП. Так, темпи зростання надходжень ПДВ на 2006 рік заплановані на рівні 29,4%, в той час як зростання номінального ВВП закладено на рівні 17,5 %.

Отже, за експертною оцінкою сума плановий показник надходжень ПДВ на 2006 рік завищено принаймні на обсяг простроченої бюджетної заборгованості з відшкодування ПДВ, тобто приблизно на 3,0 млрд. грн. Водночас, загроза недонадходження сум податку у 2006 році може спонукати забезпечити виконання бюджету з цього джерела шляхом накопичення сум простроченої бюджетної заборгованості податку, інакше кажучи, шляхом невідшкодування податку платникам цього податку.
^ Акцизний збір

Згідно проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» надходження від акцизного збору заплановані у розмірі 10 471,5 млн. грн., що в порівнянні з планом на 2005 рік більше на 2 076,2 млн. грн., або на 24,7%.

Надходження від акцизного збору із вироблених в Україні товарів у 2006 році заплановано на рівні 9 584,4 млн. грн., що на 2 100,8 млн. грн. або на 28,1% більше річного прогнозного показника попереднього року.
Графік 5
^ Порівняння частки надходжень акцизного збору до загального і спеціального фондів державного бюджету в 2003-2006 роках

Основною проблемою розрахунку прогнозного показника надходжень акцизного збору на 2006 рік є необґрунтованість високих темпів приросту надходжень з цього джерела.

У 2005 році річний плановий показник надходжень акцизного збору було збільшено на 26,0% проти фактичного надходження акцизного збору у 2004 році. Отже, у 2006 році темпи приросту надходжень з даного джерела мають лишатися практично такими ж, як і в поточному році.

Таке збільшення надходжень з даного джерела у 2005 році обумовлювалось збільшенням ставок на окремі види підакцизних товарів (на деякі види алкогольної продукції, на тютюнові вироби тощо), запровадженням адвалерних ставок із одночасним запровадженням мінімального податкового зобов’язання (на деякі види бензинів моторних та на дизельне пальне), а також скасуванням пільг та звільнень від сплати акцизного збору, зокрема, наданих згідно положень законодавчих актів про створення вільних економічних зон та зон пріоритетного розвитку. У 2006 році подібних змін в умовах справляння збору не передбачено.

У Пояснювальній записці до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» зазначається, що враховуючи великий обсяг «тіньового» виготовлення лікеро-горілчаних товарів, у розрахунку акцизного збору з вироблених в Україні товарів на 2006 рік було враховано додатковий ресурс за рахунок викриття фактів нелегального виробництва такої продукції.

Проте, згідно даних Додатку 1 до проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» зростання надходжень акцизного збору до державного бюджету у 2006 році мають забезпечити надходження акцизного збору з вироблених в Україні товарів, який зараховується до спеціального фонду державного бюджету. Тобто, основним чинником зростання акцизного збору в 2006 році має стати акцизний збір із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів (див. графік 4).

Довідка. Зростання надходжень збору до загального фонду від таких товарів, як алкогольні та тютюнові вироби (основа надходжень збору до загального фонду) передбачено на рівні 661,0 млн. грн. В той час, обсяг акцизного збору, що зараховується до спеціального фонду, зросте більше, ніж вдвічі – на 1 439,8 млн. грн.

Отже, на думку експертів ГБФП, заходи з боротьби з нелегальним виробництвом алкогольної продукції не можуть пояснити збільшення надходжень акцизного збору в цілому, зокрема тієї його частини, яка зараховується до спеціального фонду.
^ Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції

Прогнозний обсяг податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції на 2006 рік становить 8 874,7 млн. грн., що на 940,9 млн. грн. або на 11,9% більше, ніж заплановано на 2005 рік.

При чому, передбачається, що з-поміж дохідних джерел цієї категорії лише обсяги надходжень ввізного мита у 2006 році збільшаться порівняно з річним прогнозним показником поточного року. Обсяг зростання заплановано на рівні 1 355,9 млн. грн., або 21,3% проти прогнозного показника 2005 року. Надходження ж вивізного мита та коштів, отриманих за вчинення консульських дій зменшаться – на 224,5 млн. грн., або на 17,8% та на 190,5 млн. грн., або на 63,2% відповідно.

Відповідні зміни відбудуться й у структурі надходжень податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції.
Графік 5
^ Структура планових надходжень податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції на 2005-2006 роках

Експерти ГБФП виявили певні невідповідності розрахункових показників надходжень податків на міжнародну торгівлю та зовнішні операції тим тенденціям, які склалися в Україні у поточному році. Такі невідповідності можуть поставити під сумнів реалістичність розрахунків, наведених у Пояснювальній записці до проекту закону «Про державний бюджет на 2006 рік».

Зменшення надходжень вивізного мита у 2006 році в порівнянні з планом на 2005 рік пояснюється тенденцією до зниження фактичних надходжень вивізного мита по товарних групах у поточному році. Згідно даних Пояснювальної записки єдиною товарною групою, надходження вивізного мита по якій, як очікується, будуть знижуватись у 2005 році, є «відходи та брухт чорних металів» – з запланованих 601,1 до 258,6 млн. грн. Відповідно, планується незначне зменшення надходжень даного виду мита по цих товарах (на 1,8 млн. грн.), а також від експорту природного газу (на 6,2 млн. грн.).

Надходження ж вивізного мита з інших товарних груп, зокрема, з насіння та плодів, у 2006 році передбачається збільшити з 128,3 млн. грн. до 152,8 млн. грн., або на 19,1%. Водночас, у 2004 році до державного бюджету надійшло 78,0 млн. грн. експортного мита, що на 64,5% менше, запланованого у поточному році. Більше того, згідно інформації ділового щотижневика «Контракти», у 2004/2005 маркетинговому році (вересень-серпень) Україна скоротила експорт насіння соняшника у 80 разів. Протягом зазначеного періоду з України було експортовано 11,5 тис. т насіння соняшника, тоді як у попередньому періоді обсяг експорту даного товару становив 928 тис. т1. Таке значене скорочення обсягів експорту насіння соняшника ставить під сумнів можливість виконання державного бюджету за цією статтею у поточному році, а також реалістичність річного прогнозного показника надходжень вивізного мита з зазначеної групи товарів.

Ще одним чинником, який може вплинути на зниження рівня надходжень вивізного мита у поточному році є нестабільність надходжень мита, яке справляється при експорті газу.

У 2004 році було запроваджено вивізне мито на експорт газу в розмірі 10 доларів США за 1000 куб. метрів. Пік надходжень нововведеного мита припав на перший квартал 2004 року. Проте, протягом року відбулося поступове зниження обсягів надходжень із цього джерела. Подібна ситуація мала місце й коли з 1 липня 2004 року було запроваджено мито на вивезення скрапленого газу. Це було пов’язано з тим, що компанії, які займаються вивезенням газу зуміли пристосуватися до нових умов своєї діяльності й винайшли шляхи мінімізації своїх зобов’язань зі сплати мита. Експерти ГБФП припускали, що замість контрактів на вивезення газу почали укладатися контракти на транзит газу, що дозволило не сплачувати вивізне мито. Законом України від 25 березня 2005 року №2505 «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2005 рік» та деяких інших законодавчих актів України» ставку мита на експорт природного газу в газоподібному та скрапленого стані було збільшено в 2,5 рази. Дане збільшення зумовило стрибкоподібне зростання надходжень вивізного мита у червні 2005 року. Проте, як і передбачали експерти ГБФП виходячи з практики збільшення ставок на дану товарну групу, вже в наступних місяцях відбулося різке падіння надходжень вивізного мита.
Графік 5
^ Щомісячні надходження вивізного мита у 2002-2005 роках

^ Входячи з вищевикладеного, на думку експертів ГБФП, річний прогнозний показник надходжень вивізного мита є завищений. Підтвердженням цього твердження є й той факт, що фактичні надходження з цього джерела за 8 місяців 2005 року виконано лише на 39,4% проти очікуваного, тобто того показника, який брався до уваги при розрахунку обсягу надходжень вивізного мита на 2006 рік.

^ НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

У 2006 році планується отримати 27 200,9 млн. грн. неподаткових надходжень, що на 3 331,3 млн. грн. або на 10,9% менше, ніж заплановано на попередній рік.

Зменшення неподаткових надходжень відбудеться через зменшення обсягу надходжень з таких джерел:

 • частини прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету та дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності – на 2 322,6 млн. грн., або на 39,5%;

 • рентної плати за транзитне транспортування природного газу на 453,7 млн. грн., або на 16,4%;

 • надходжень від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України – на 379,5 млн. грн., або на 31,4%;

 • адміністративних зборів та платежів, доходів від некомерційного та побічного продажу – на 676,1 млн. грн., або на 47,2%;

 • інших неподаткових надходжень – на 1 980,3 млн. грн., або на 21,5%

Водночас, у 2006 році передбачається збільшення надходжень з таких джерел:

 • рентної плати за видобуток нафти – на 919,0 млн. грн., або на 77,4%);

 • рентної плати за газовий конденсат, що видобувається в Україні – на 397,2 млн. грн., або на 102,5%;

 • власних надходжень бюджетних установ – на 1 350,3 млн. грн., або на 20,0%.

^ Доходи від власності та підприємницької діяльності

Прогнозний показник доходів від власності та підприємницької діяльності на 2006 рік становить 11 079,9 млн. грн., що на 1 980,6 млн. грн., або на 15,2% менше, ніж заплановано на 2005 рік.

Зменшення надходжень з цього джерела обумовлено зменшенням таких видів неподаткових надходжень як частина прибутку (доходу) господарських організацій, що вилучається до бюджету та дивіденди, нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності та надходжень від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України.

Прогнозні показники надходжень рентної плати в 2006 році збільшено на 868,9 млн. грн., або на 16,6%. При чому, такого збільшення передбачається досягнути завдяки зростанню обсягів надходжень рентної плати за видобуток нафти та газового конденсату. Таке збільшення обумовлюється як прогнозом подальшого росту цін на нафту, так і збільшенням на 30% ставки рентної плати за видобуток нафти та газового конденсату.

Водночас, очікується, що надходження рентної плати за транзитне транспортування природного газу знизяться на 453,7 млн. грн., або на 16,4%. В Пояснювальній записці до Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» зазначено, що на момент підготовки проекту не було досягнуто домовленості з Урядом Російської Федерації про обсяги транзиту російського газу територією України. Відповідно, для розрахунку рентної плати за транспортування природного газу було враховано обсяги транспортування природного газу територією України на 2005 рік. Втім, річний прогнозний показник надходжень з даного джерела на поточний рік до загального фонду державного бюджету становить на 323,7 млн. грн., або на 12,9% більше за прогноз на 2006 рік.

^ Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу

Прогнозний показник надходжень адміністративних зборів до державного бюджету пропонується на рівні 756,8 млн. грн., що на 676,1 млн. грн., або на 47,2% менше відповідного показника запланованого на 2005 рік. Таке різке зменшення пов’язане із скасуванням з 1 січня 2006 року такого джерела надходжень, як митні збори.

Довідка. Річний прогнозний показник надходжень митних зборів у 2005 році становить 888,0 млн. грн. На 1 вересня 2005 року до державного бюджету надійшло 588,3 млн. грн., або 66,3% від річного планового показника.

Інші неподаткові надходження

Інші неподаткові надходження державного бюджету на 2006 рік заплановано у розмірі 7 238,2 млн. грн., що на 1 980,3 млн. грн., або на 21,5% менше, ніж заплановано на 2005 рік (зі змінами).

Зменшення прогнозного обсягу інших неподаткових надходжень пов’язане з двома такими чинниками: не передбачення на 2006 рік надходжень частини виручки від реалізації газу у 2000 році, що отримувалась як плата за транзит природного газу через територію України (річний плановий показник на 2005 рік – 1 005,4 млн. грн.) та зменшенням вдвічі (з 1,5% до 0,75%) ставки збору з купівлі-продажу валюти.

^ ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ

Надходження доходів від операцій з капіталом до державного бюджету на 2006 рік заплановано у розмірі 2 332,5 млн. грн., що на 1 613,2 млн. грн. або на 224,3% більше, ніж заплановано на 2005 рік (зі змінами).

Основним чинником збільшення обсягу надходжень з даного джерела має стати запровадження обов’язкового продажу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які приватизовано або підлягають приватизації (статті 85-87 законопроекту «Про Державний бюджет на 2006 рік»). При чому, по об’єктах, які приватизовані у минулі роки, очікується отримати 1 056,7 млн. грн., в той час як по об’єктах, які передбачається приватизувати у 2006 році – 443,3 млн. грн.

Водночас, слід звернути увагу на можливість виникнення ситуацій, коли землю, на який знаходиться приватизований об’єкт, буде викуплено іншими особами, в тому числі й іноземцями. Для пом’якшення вимоги обов’язкового викупу земель під приватизованими об’єктами їх власників, варто було б передбачити умови надання розстрочки на сплату суми за приватизації відповідної земельної ділянки.

^ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

Надходження до цільових фондів державного бюджету на 2006 рік заплановано у розмірі 616,5 млн. грн., що на 397,8 млн. грн. або на 181,4% більше, ніж заплановано на 2005 рік (зі змінами).

Основним чинником збільшення обсягу надходжень з даного джерела має стати збільшення у 2006 році більш ніж вдвічі нормативів збору за забруднення навколишнього середовища. Внаслідок зміни нормативів, надходження збору збільшаться на 393,8 млн. грн. або в чотири рази.


^ АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ТЕКСТОВИХ СТАТЕЙ, ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ В 2006 РОЦІ


В проекті Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік міститься значно менша кількість норм податкового законодавства, порівняно із законами про державний бюджет 2004 та 2005 років.

Ті ж податкові статті, які пропонуються у проекті Державного бюджету на 2006 рік, діють вже протягом кількох років згідно з відповідними бюджетними законами. Отже, є всі підстави розглянути питання про закріплення на постійній основі деяких з цих норм у відповідному податковому законодавстві. Зокрема, мова йде про норми, які обмежують бартерні операції та негрошові розрахунки.
Статтею 8 проекту закону пропонується в 2006, як і в попередньому році, зараховувати належ­ні до відшкодування суми ПДВ платникам з реструктуризованими, розстроченими або відстроченими сумами податків, а також тим, хто має прострочену за­боргованість перед державою за кредитами, залуче­ними державою або під державні гарантії, у першу чергу в рахунок погашення заборгованості такого платника податку.

Дана норма спрямована на зменшення суми простроченої заборгованості з бюджетного відшкодування ПДВ та суми простроченої заборгованості перед державою за кредитами, залученими державою або під державні гарантії.

Варто відзначити відсутність в тексті законопроекту норми, передбаченої Законом України «Про Державний бюджет на 2005 рік», яка визначає, що учасниками такого заліку є не тільки безпосередні позичальники, а й їх контрагенти-дебітори. Тобто, коло учасників такого взаємозаліку пропонується звузити порівняно з поточним роком.

Довідка. Прострочена заборгованість перед державою юридичних осіб за кредитами, залученими державою, або під державні гарантії, станом на 1 липня 2005 року становить 1,8 млрд. доларів США.
Статтею 9 проекту закону передбачено низку положень, які також вносять певні корективи до правил справляння окремих податків і зборів. В основному, ці положення стосуються податку на додану вартість. А саме передбачається, що у 2006 pоці:

 • буде заборонено відшкодовувати експортний ПДВ за бартерними контрактами з нерезидентами і зобов’язуватиметься включати ці суми до складу валових витрат (абзац 2);

 • буде звільнено від оподаткування ПДВ операції з ввезення природного газу на митну тери­торію України (абзац 3);

 • буде оподатковуватися за нульовою ставкою продаж природного газу платникам ПДВ (абзац 3).
Статтею 11 законопроекту пропонується застосування у 2006 році підвищувального коефіцієнту до нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету. Дана норма має на меті індексацію нормативів збору, яка не здійснювалась з моменту їх введення у 1999 році.

Завдяки цьому, надходження збору за геологорозвідувальні роботи збільшено на 259,1 млн. грн., або на 51,8% порівняно з відповідним показником попереднього року.
Стаття 63 подовжує дію норми, яка передбачає особливий порядок нарахування та сплати податку на прибуток підприємств у четвертому кварталі 2006 року. А саме, статтею передбачена сплату податку за 11 місяців року у строки, встановлені законодавством для місячного податкового періоду. В разі застосування сплати податку лише за результатами 2006 року (12 місяців), значна сума цього податку сплачувалася б наступного року. Отже, дана норма спрямована на те, щоб основна сума податку на прибуток, отримана протягом 2006 року, сплачувалася б протягом цього ж року. Іншими словами, вона має попередити «провал» надходжень податку в четвертому кварталі 2006 року, адже після скасування обов’язкових авансових платежів податку, пік надходжень останнього кварталу 2006 року припаде на січень-лютий 2007 року. Слід зазначити, що подібна норма діяла у 2003-2005 роках.
Стаття 64 продовжує заборону здійснення реструктуризації та списання заборгованості платників податків за податками та зборами (обов’язковими платежами), а також відстрочки щодо термінів її сплати.

Водночас, у 2006 році пропонується зробити виняток щодо дії заборони на реструктуризацію такої заборгованості для суб’єктів господарювання, які знаходяться в процесі санації. При чому така реструктуризація може бути надана на термін не більше трьох років.

Передбачено також можливість списання заборгованості суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами, в разі, якщо вимоги щодо погашення заборгованості не були задоволені у зв’язку з недостатністю активів.
Пунктом 6 статті 71 продовжено заборону здійснення погашення податкових зобов’язань або податкового боргу платника податку шляхом взаємозаліку зустрічних грошових зобов’язань відповідного бюджету перед таким платником податку. Дана заборона діє з 2003 року й має на меті виключення практики негрошових розрахунків у стосунках з бюджетами всіх рівнів.

Цим самим пунктом пропонується зупинити дію норми щодо визнання безнадійним податкового боргу платників податків, стосовно якого минув строк позовної давності, а також податкового боргу, що виник внаслідок обставин непереборної сили. Дана пропозиція має на меті унеможливити уникнення сплати податкового боргу шляхом «перечікування» платником податків спливу терміну позовної давності.

В цілому, погоджуючись із доцільністю призупинення вказаних норм податкового законодавства, експерти ГБФП звертають увагу на необхідність внесення відповідних законодавчих змін до Закону України від 21 грудня 2000 року №2181 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами», яким передбачено підстави та умови списання безнадійного податкового боргу.

Дію даних норм призупинено й на 2005 рік.
Пунктом 7 статті 71 пропонується призупинити дію Закону України від 05.02.2004 № 1456 «Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат». Цим законом встановлюється розрахунок розміру рентних платежів в залежності від диференційованих за гірничо-геологічними умовами розробки нафтових та газових родовищ ставок рентних платежів та фактичного рівня цін на цю продукцію. Застосування диференційованих ставок рентних платежів має на меті вирівняти умови виробничої діяльності нафто- та газо-видобувних підприємств незалежно від гірничо-геологічних факторів розробки родовищ, а також попередження виникнення збитків у діяльності зазначених підприємств.

Так, за розрахунками НАК „Нафтогаз України” „призупинення дії Закону „Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат”... призведе до скорочення щорічного приросту вуглеводнів... щонайменше на 7-10 млрд. куб. метрів газу"1. Таким чином, намір отримати в найближчій перспективі більші надходження рентної плати за видобуток нафти та газу, може мати наслідком скорочення видобутку цих природних копалин в Україні.

Відкладання запровадження даного закону може суттєво вплинути на рентабельність роботи вітчизняних підприємств нафто- та газо-видобувної галузі.

Водночас, введення в дію даного закону у 2006 році може призвести до значних втрат державного бюджету, які оцінюються на рівні 1,5 млрд. грн. Тому, існує нагальна потреба у розробці змін до Закону «Про рентні платежі за нафту, природний газ і газовий конденсат», які б усунули існуючі сьогодні суперечності й одночасно б забезпечили стабільні надходження з цього джерела до державного бюджету.

Статтею 80 передбачається обмеження врахування збитків (від’ємного значення об’єкту оподаткування) при визначенні оподатковуваного доходу платника податку на прибуток у 2006 році. А саме, балансові збитки, що рахувалися станом на 1 січня 2005 року і не були погашені до 31 грудня цього ж року, не підлягають включенню до складу валових витрат першого календарного кварталу 2006 року.

Дане положення має на меті неврахування при визначенні оподатковуваного прибутку балансових збитків, які утворилися до 1 січня 2003 року. Тобто, до моменту зміни правил врахування від'ємного значення об’єкту оподаткування у результатах наступних податкових періодах. Передбачалося, що «старі» балансові збитки, тобто такі, що утворилися до 1 січня 2003 року, будуть враховуватися протягом наступних 3 років. Отже, остання декларація, в якій можна було б врахувати ці збитки у зменшення об’єкту оподаткування, є декларація за перший квартал 2006 року. З метою недопущення зменшення надходжень податку на прибуток у першій половині 2006 року зазначені балансові збитки пропонується не враховувати при визначенні суми податкових зобов’язань платника податку на прибуток.

Статтею 84 передбачено збільшення в 2,5 рази розміру пені, передбаченої за збільшення валового доходу платника податку на прибуток на суму заборгованості, попередньо віднесеної ним до безнадійної заборгованості.

Згідно підпункту 16.4.1 пункту 16.4 статті 16 Закону України від 21 грудня 2000 року №2181 «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами», пеня нараховується із розрахунку 120% річних облікової ставки НБУ. Відповідно до формулювання даної статті проекту Закону «Про Державний бюджет України на 2006 рік», пропонується збільшити розмір пені до 300% річних облікової ставки НБУ. На сьогодні, облікова ставка НБУ становить 9,5%1. Відповідно, в разі збільшення валових витрат на суму попередньо віднесену до безнадійної заборгованості в розмірі 10 000 грн., платник податку мав би нараховувати пеню у розмірі 11,4% річних, або 3,12 грн. на день. В разі запропонованого збільшення розміру пені, платнику податку в аналогічних умовах доведеться нараховувати пеню з розрахунку 28,5% річних, або 7,81 грн. на день.

Дана норма носить суто фіскальну направленість і може сприяти зростанню обсягу дебіторської заборгованості.

Нормами статті 88 в 2006 році продовжується дія експерименту щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).

Так, на 2004 рік було заплановано отримати від збору на розвиток рекреаційного комплексу в Автономній Республіці Крим 10,7 млн. грн., в той час, як фактично до бюджету АРК надійшло 6,2 млн. грн. або 58,5%. На 2005 рік заплановано залучити до бюджету 7,4 млн. грн. з цього джерела. На 1 вересня поточного року надійшло 4,5 млн. грн., або 61,4 річного плану. Ситуація зі збором на розвиток пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим ще гірша: із запланованих на 2004 рік 4 млн. грн. надійшло 1,4 млн. грн. або 35,1%. Натомість в 2005 році, прогнозний обсяг надходжень даного збору було суттєво знижено – до 1,6 млн. грн. На 1 вересня ж надійшло 1,0 млн. грн.

Така ситуація пояснюється недосконалістю адміністрування таких зборів. Так, за даними Інтернет видання „Кримська лінія (crimealine.tik.com.ua) „якщо дощового й холодного липня щодобові надходження рекреаційного збору з курортників становили 28 тис. гривень, то з 5 по 14 серпня, коли погода значно поліпшилася, а приплив відпочивальників зріс, вони впали до 11,3 тис. гривень, зокрема з неорганізованих відпочивальників збори знизилися з 4,05 до 1,63 тис. гривень на день”1. Ситуація змальована щодо 2004 року. Втім, і в поточному році, які свідчать дані виконання бюджету за 8 місяців, ситуація не поліпшилась.

Крім того, низькі показники надходжень цих двох зборів є наслідком незацікавленості місцевих органів влади у кращому виконанні планових показників, оскільки експериментом передбачено зарахування цих двох зборів до бюджету Автономної Республіки Крим.

Отже, на думку експертів ГБФП, підхід до запровадження експериментальних податків на окремих територіях має бути переглянутим з огляду на їх адміністрування. Крім того, має бути переглянуто принципи зарахування надходжень цих двох зборів, з тим, щоб вони зараховувались безпосередньо до бюджетів тих територіальних одиниць (міст, районів, сіл, селищ), на території яких вони збираються.
Статтею 92 пропонується продовжити дію “тимчасових” зборів до Пенсійного фонду з окремих операцій: продажу ювелірних виробів, автомобілів, нерухомого майна, за користування стільниковим зв’язком та при придбанні безготівкової іноземної валюти.

Довідка. Додаткові збори до Пенсійного фонду з окремих операцій було введено в 1998-1999 роках2 як тимчасовий захід з метою вирішення проблеми заборгованості з виплати пенсій, і їх стягнення передбачалося припинити після повного погашення такої заборгованості з виплати пенсій, які здійснюються за рахунок коштів Пенсійного фонду України.

Водночас, ставку збору на пенсійне страхування при придбанні безготівкової іноземної валюти пропонується зменшити з 1,5% до 0,75%.
Проектом Закону України «Про Державний бюджет на 2006 рік пропонується певне зменшення рівня фіскального навантаження на фонд оплати праці.

Зокрема, статтею 94 передбачено зменшення розмірів страхових тарифів на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності. В середньому фіскальне навантаження на фонд оплати праці внаслідок даної зміни розмірів страхових тарифів зменшиться на 0,2 відсоткові пункти.
Статтею 95 передбачено зменшення ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування на 1,5 відсоткові пункти – з 32,3% до 30,8%.

Слід відзначити, що для платників фіксованого сільськогосподарського податку ставку збору на обов’язкове пенсійне страхування залишено на цього річному рівні – 6,46% від об’єкту оподаткування (стаття 99).

Статтею 96 пропонується зменшити розмір внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття на 0,3 відсоткові пункти.

В цілому, експерти ГБФП позитивно оцінюють такий крок як передумову для запровадження єдиного соціального внеску.

4523218949963464.html
4523414070338602.html
4523490465159534.html
4523569613852815.html
4523632502032970.html