Місто Рівне розпорядження міського голови


місто Рівне

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ


02.04.2009 437-р

Про порядок підготовки спортивних

споруд та інших спеціально відведених

місць для проведення масових спортивних

та культурно-видовищних заходів


З метою забезпечення належного громадського порядку, безпеки учасників і глядачів під час проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. N 2025 «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів» із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1622 ( 1622-99-п ) від 01.09.1999 № 753 ( 753-2008-п ) від 27.08.2008, у зв’язку з кадровими змінами у виконавчих органах Рівненської міської ради :


1. Адміністраціям міських спортивних споруд, незалежно від форм власності, забезпечити неухильне додержання вимог Положення про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (Додаток 1).

2. Затвердити склад та порядок діяльності міської комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (Додатки 2, 3).

3. Комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів, починаючи з моменту дії цього розпорядження, обстежити місця проведення заходів (Додаток 4).

4. Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту (С.Шевчук), з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та оперативного інформування населення (В.Росовський):

4.1. Забезпечувати контроль за створенням і діяльністю зазначеної комісії.

4.2. Постійно висвітлювати в ЗМІ матеріали, спрямовані на поліпшення виховної роботи з глядачами, підвищення культури поведінки під час проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів.


5. Визнати такими, що втратили чинність розпорядження міського голови від 23.04.1999 №777-р, від 19.03.2003 №670-р, від 04.04.2005 №544-р, 08.02.2006 №189-р, від 19.02.2008 №225-р.

6. Контроль за виконання цього розпорядження доручити заступнику міського голови Г.Кульчинській.


Секретар міської ради Ю.Торгун


Додаток 1

до розпорядження

міського голови

від _____________

№ _____________

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок підготовки спортивних споруд та інших
спеціально відведених місць для проведення масових
спортивних та культурно-видовищних заходів

^ Загальна частина

1. Це Положення визначає порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (далі - заходи) і є обов'язковим для всіх осіб, які беруть у цьому безпосередню участь, а саме для:

власників та орендарів спортивних споруд, які відповідають за їх підготовку і технічний стан;

організаторів - міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, федерацій з видів спорту, фізкультурно-спортивних товариств, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, згідно із затвердженими планами (календарями) яких проводяться заходи, та організацій, що відповідають за їх проведення;

учасників заходів;

глядачів.

2. У підготовці та проведенні заходів мають брати участь відповідні органи виконавчої влади та підприємства, установи і організації охорони здоров'я, зв'язку, зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі, культури, телебачення і радіомовлення, міліція та інші.

3. Заходи мають бути важливим засобом пропаганди фізичної культури та спорту, здорового способу життя і повинні проводитися в умовах високої культури обслуговування, безпеки учасників і глядачів, належного громадського порядку.

^ Класифікація заходів
4. Заходи за своїм значенням поділяються на міжнародні, державні та регіональні.

До міжнародних заходів належать міжнародні спортивні змагання (чемпіонати, першості та кубки світу, Європи, інші офіційні міжнародні змагання), а також міжнародні показові виступи, фестивалі, конкурси тощо.
До державних заходів належать спортивні змагання (чемпіонати, першості, кубки країни, всеукраїнські спортивні змагання), інші заходи (всеукраїнські фестивалі, конкурси, конгреси), що проводяться за рішенням центральних органів виконавчої влади.

До регіональних заходів належать спортивні змагання (чемпіонати, першості, кубки) та інші заходи (фестивалі, конкурси), що проводяться за рішенням місцевих держадміністрацій або органів місцевого самоврядування.

5. За джерелами фінансування заходи поділяються на державні та комерційні.

До державних заходів належать ті, що проводяться з ініціативи державних органів та повністю або частково фінансуються з державного чи місцевого бюджету.

До комерційних заходів належать ті, що проводяться з ініціативи спортивних федерацій, фізкультурно-спортивних товариств, юридичних та фізичних осіб за рахунок позабюджетних коштів.
^ Підготовка заходів

6. Заходи проводяться лише на спортивних спорудах і у спеціально відведених місцях, прийнятих до експлуатації комісіями з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (далі - комісії з контролю), суддівськими колегіями, при суворому дотриманні всіма суб'єктами чинних норм і правил експлуатації споруд та місць розташування учасників заходу, місць загального користування, інженерних систем та систем оповіщення, санітарно-гігієнічного режиму приміщень, арен і територій; норм готовності засобів пожежогасіння, спортивно-технологічного устаткування та інвентаря (далі - технічні норми); правил проведення спортивних змагань з видів спорту, правил поведінки учасників і глядачів, правил пожежної безпеки, інших нормативних актів та вимог цього Положення.

Комісії з контролю утворюються терміном на 5 років.

7. Для кожної спортивної споруди з урахуванням місцевих умов і їх специфіки на підставі типових інструкцій і правил, затверджених Держкомспортом, власники спортивних споруд за участю міліції та органів державного пожежного нагляду розробляють відповідні інструкції та правила, в яких передбачається порядок організації та проведення заходів, підтримання громадського порядку, забезпечення безпеки учасників і глядачів, пожежної безпеки, надання медичної допомоги у разі настання нещасних випадків і порядок евакуації у разі виникнення надзвичайних обставин. Ці інструкції та правила затверджуються комісіями з контролю.

8. Власники спортивних споруд у терміни, погоджені з відповідними місцевими держадміністраціями, забезпечують проведення комісіями з контролю за участю інженерних служб, проектних та будівельних організацій, міліції та органів державного пожежного нагляду щороку технічне обстеження спортивних споруд, що використовуються для проведення заходів, з метою встановлення їх експлуатаційної надійності та


стійкості будівельних конструкцій, відповідності шляхів евакуації затвердженим нормативам, а також здійснення заходів пожежної безпеки.

За результатами обстеження складається акт з висновком про відповідність або невідповідність спортивної споруди технічним нормам.

У разі виявлення істотних недоліків акт надсилається до відповідних місцевих держадміністрацій для вжиття заходів до їх усунення.

9. Організатори заходів, власники спортивних споруд, міліція та підрозділи МНС забезпечують підготовку необхідної інформації та матеріалів з питань проведення заходів, забезпечення безпеки учасників і глядачів для розгляду їх в комісіях з контролю.

Для координації цієї діяльності організаторами заходів утворюються спільні робочі комісії, до складу яких включаються відповідні фахівці, представники від організаторів заходу, власників спортивної споруди, інших заінтересованих установ і організацій.

Робочі комісії залежно від характеру заходу, погодних та інших умов, що можуть вплинути на забезпечення безпеки учасників і глядачів, не менш як за 4 години до початку його проведення здійснюють оперативно-технічний огляд об'єкта (місцевості), перевірку стану підготовки обслуговуючого персоналу, узагальнюють інформацію про чисельність проданих квитків, виданих перепусток, у тому числі і на автотранспорт. У разі потреби робочі комісії вживають заходів до усунення виявлених недоліків, складають протокол про можливість проведення заходу. При виявленні обставин, що ускладнюють проведення заходу, забезпечення охорони громадського порядку, безпеки учасників і глядачів, вносять до комісій з контролю пропозиції щодо заборони проведення цього заходу, обмеження допуску глядачів до небезпечних місць, об'єкта (місцевості) або проведення його без глядачів.

10. У разі потреби для підготовки і проведення найзначніших заходів за ініціативою їх організаторів утворюються оргкомітети з контролю і координації діяльності, які розробляють конкретні плани підготовки і проведення заходів, у яких передбачається забезпечення належних технічних норм, медичне обслуговування, порядок заповнення місць і евакуації глядачів, розподіл обов'язків між службами у разі виникнення надзвичайних обставин.
^ Проведення заходів

11. Підставою для проведення заходів є рішення (наказ) відповідного органу, за ініціативою (або під патронатом) якого вони проводяться, та договір між їх організаторами і власниками спортивної споруди про умови проведення заходів із зазначенням джерел фінансування, а також кошторис витрат.

Заходи проводяться, як правило, у неробочий (вечірній) час, вихідні та святкові дні. Початок і закінчення заходів повинні відповідати графіку руху транспорту загального користування. У разі потреби за погодженням з місцевими держадміністраціями робота транспорту загального користування може продовжуватись.
12. У підготовці і проведенні заходів має бути задіяна необхідна кількість обслуговуючого персоналу і технічних засобів усіх організацій-учасників та організаторів змагань.

13. Охорона громадського порядку та забезпечення безпеки громадян під час проведення заходів здійснюється в обов'язковому порядку міліцією.

Під час проведення комерційних заходів охорона громадського порядку та забезпечення пожежної безпеки здійснюються на платній основі з укладенням відповідного договору між організаторами заходів, міліцією і підрозділами МНС на умовах і в порядку, що передбачені законодавством. Договорами передбачається:

погодинна оплата праці працівників міліції та особового складу підрозділів МНС;

відшкодування амортизаційних витрат за використання автотранспорту та майна;

виплата відшкодування матеріальних збитків у разі завдання їх працівникам міліції та особовому складу підрозділів МНС під час забезпечення громадського порядку та безпеки. Медичне обслуговування комерційних заходів здійснюється на платній основі шляхом укладення відповідних договорів між організаторами заходів та закладами охорони здоров'я.

14. Забороняється продаж квитків і видача перепусток без зазначення місць, трибун і секторів, а також розповсюдження їх у кількості, що перевищує наявну кількість місць згідно із встановленими нормами.
^ Вимоги до суб'єктів, що безпосередньо беруть участь у підготовці та проведенні заходів

15. Організатори заходу забезпечують:

1) узгодження місць і термінів проведення заходів з відповідними місцевими держадміністраціями, власниками спортивних споруд, міліцією та

підрозділами МНС; умови для організації реклами і продажу квитків на спортивні заходи: міжнародні - за 3 місяці; державні - за 2 місяці; регіональні - за 1 місяць до їх проведення, а у разі проведення концертів естрадних виконавців, театралізованих шоу та інших культурно-видовищних комерційних заходів на спортивних спорудах та в інших спеціально відведених для цього місцях, узгодження місць і термінів їх проведення, кількості глядачів - за 1 місяць до їх проведення;

2) надання інформації про чисельність проданих квитків, виданих перепусток, у тому числі і на автотранспорт;

3) встановлення контрольно-перепускного режиму, розміщення учасників і глядачів на аренах та трибунах згідно з місцями, зазначеними у квитках і перепустках;

4) здійснення контролю за дотриманням правил та нормативних актів щодо заборони торгівлі спиртними напоями, безалкогольними напоями у скляній тарі на спортивних спорудах під час проведення заходів, а також проходу з ними на територію спортивних споруд;
5) подання міліції, підрозділам МНС та власникам спортивних споруд Положення про проведення масового заходу із зазначенням технічних умов,

програми, регламенту, інших спеціальних відомостей для розроблення заходів щодо охорони громадського порядку, забезпечення безпеки учасників і глядачів: міжнародних, державних заходів - за 2 місяці; регіональних заходів - за 1 місяць до їх проведення;

6) ознайомлення учасників заходів, суддів, обслуговуючого персоналу з вимогами Положення про проведення масового заходу;

7) своєчасне прибуття учасників заходів, дотримання ними правил змагань, норм поведінки в громадських місцях та вимог пожежної безпеки.

16. Власники спортивних споруд забезпечують:

1) підготовку та належний технічний стан споруди, дотримання технічних норм, підготовку штатного та позаштатного обслуговуючого персоналу. Про виконання цих вимог організатором складається відповідний акт, який перед проведенням оперативно-технічного огляду об'єкта (місцевості) не менш як за 4 години до початку заходу подається робочій комісії, яка визначає готовність об'єкта до проведення заходу;

2) разом з організаціями, що здійснюють продаж квитків, подання за добу до проведення заходу інформації міліції про передбачувану кількість глядачів;

3) проведення виховної та роз'яснювальної роботи з відвідувачами, особливо з молоддю і підлітками, пропаганду правил пожежної безпеки, поведінки учасників і глядачів з використанням наочної агітації, місцевої радіотрансляційної мережі тощо;

4) розміщення на спортивних спорудах знаків безпеки, покажчиків, правил пожежної безпеки та поведінки глядачів, планів евакуації та інструкцій;

5) організацію громадського харчування, медичного обслуговування, дорожнього руху, стоянок автотранспорту, інших видів обслуговування, а також роботу гардеробів і камер схову на території спортивної споруди;

6) належні умови для роботи інформаційних центрів з реклами заходів, інформування учасників і глядачів про правила поведінки, додержання правил експлуатації спортивної споруди і пожежної безпеки.

17. Працівники міліції забезпечують:

1) додержання громадського порядку, безпеки під час проведення заходів, вжиття інших додаткових заходів для забезпечення безпеки, виходячи з інформації про очікувану чисельність глядачів і конкретних умов у день проведення заходу;

2) охорону громадського порядку під час продажу квитків біля кас, безпосередньо розташованих поблизу спортивної споруди, а також на прилеглій до споруди території у день проведення заходу;

3) разом з організаторами заходу і власниками спортивної споруди безпечний прохід учасників і глядачів до місць його проведення;

4) погодження розроблених відповідними службами спортивної споруди варіантів евакуації у разі виникнення надзвичайної обставини, управління процесом евакуації глядачів з прилеглої до споруди території, включаючи їх посадку в транспортні засоби загального користування;
6) вжиття передбачених законодавством заходів до осіб, які порушують громадський порядок і правила поведінки на спортивних спорудах (місцевості);

7) сприяння у межах повноважень працівникам засобів масової інформації (за наявності редакційного або журналістського посвідчення) під час виконання ними своїх службових обов'язків.

17-1. Органи та підрозділи МНС здійснюють контроль за станом шляхів евакуації, забезпечують гасіння пожежі та ліквідацію наслідків іншої надзвичайної ситуації.

18. Працівники, які беруть участь у забезпеченні проведення заходів, повинні чітко взаємодіяти (відповідно до затверджених планів) з організаторами заходу, власниками спортивних споруд, міліцією та підрозділами МНС; додержуватися норм і вимог щодо охорони громадського порядку і безпеки.

19. Спеціальні вимоги до забезпечення охорони громадського порядку і безпеки учасників і глядачів заходів, що проводяться за межами стаціонарних спортивних споруд (на відкритій, у гірській чи лісовій місцевості, на шосейних чи інших видах доріг, річках, водоймищах тощо), визначаються Положенням про проведення масового заходу, узгодженим з відповідними місцевими держадміністраціями, міліцією та підрозділами МНС.

20. Невиконання вимог, передбачених цим Положенням, що стали причиною виникнення надзвичайних обставин під час проведення заходів, тягне за собою відповідальність, передбачену законодавством України.


Секретар міської ради Ю.Торгун


Додаток 2

до розпорядження

міського голови

від _____________

№ _____________


Склад

міської комісії з контролю за станом спортивних споруд

та інших спеціально відведених місць для проведення масових

та культурно видовищних заходівКульчинська Галина Григорівна – заступник міського голови, голова комісії

Росовський Василь Федотович – начальник управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту та оперативного інформування населення, заступник голови комісії

Шевчук Сергій Анатолійович – начальник управління у справах сім»ї, молоді та спорту, заступник голови комісії, секретар комісії


Члени комісії

Бучинський Леонард Валентинович – начальник Рівненського міського управління ГУ МНС в Рівненській області (за згодою)

Вівсяник Віктор Михайлович – начальник управління містобудування та архітектури

Гарват Петро Олексійович – голова обласного товариства сприяння обороні України (за згодою)

Давидовський Євген Леонідович – головний державний санітарний лікар м. Рівного (за згодою)

Мельник Віра Миколаївна – начальник управління праці та соціального захисту населення

Новак Віталій Георгійович – начальник управління освіти

Немоловський Леонід Миколайович – заступник начальника управління капітального будівництва.

Маслянко Олег Олексійович – начальник відділу охорони громадського порядку Рівненського міського відділу внутрішніх справ УМВС в Рівненській області (за згодою)

Ткачук Андрій Петрович – начальник управління культури та туризму

Стичишин Михайло Йосипович – начальник управління охорони здоров»яСекретар міської ради Ю.Торгун


Додаток 3

до розпорядження

міського голови

від _____________

№ _____________


Порядок діяльності міської комісії з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів


Комісія з контролю за станом спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів (далі – комісія з контролю) діє на підставі Положення «Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів». Адміністраціями спортивних споруд на розгляд комісії з контролю подаються відповідні матеріали, розроблені на підставі типових інструкцій і правил, затверджених Держкомспортом України, з урахуванням місцевих умов і їх специфіки за участю відповідних служб, що підтверджують їх готовність до проведення заходів.

Засідання комісії з контролю відбувається в місячний термін з дня подання документів секретарю комісії. В роботі засідання комісії з контролю можуть брати участь керівники спортивних споруд. Дозвіл на проведення масових заходів надається при позитивному рішенні всіх членів комісії.

При наявності зауважень, претензій у членів комісії, вони доводяться до відома керівників спортивних споруд, встановлюються терміни їх ліквідації, доопрацювання з подальшим розглядом на черговому засіданні комісії з контролю.


Секретар міської ради Ю.Торгун


Додаток 4

до розпорядження

міського голови

від _____________

№ _____________


Перелік об’єктів, рекомендованих обстеженню, на яких проводяться масові спортивні та культурно-видовищні заходиКомунальний заклад «Стадіон Авангард Рівненської міської ради»

ДЮСШ №4 (вул. Фабрична,7)

Стадіон СДЮШОР з футболу «Верес» (вул. Набережна,9)

ДЮСШ №1 (вул. Симона Петлюри, 26)

Плавбасей ДЮСШ №2 (вул. Є.Коновальця,17)

Плавбасейн ДЮСШ №3 (вул. Макарова,28-а)

ДЮСШ №5 (Степана Бандери,39)

Стадіон з технічних видів спорту «Мототрек» (вул. Курчатова,3)

Плавбасейн «МЕГУ» (вул. В.Чорновола, 82-а)

Спортивний зал боксу (вул. Замкова,21)

Будинок фізкультури та молоді «Авангард» (вул. Шкільна,33)Секретар міської ради Ю.Торгун
4543123427850732.html
4543160566301923.html
4543321137675120.html
4543414835238967.html
4543531385559125.html