ТЕМА 23. Основні сучасні концепції держави і права - Національна академія внутрішніх справ навчально-науковий інститут...

ТЕМА 23. Основні сучасні концепції держави і права

/Семінарське заняття – 4 год./

/Самостійна робота – 4 год./


Ключові терміни та поняття до теми: Теорія «держави загального благоденства», теорія «плюралістичної демократії», теорія еліт, теорія конвергенції, теорія позитивізму, соціологічна юриспруденція, нормативізм, психологічна теорія права, теорія природного права, відроджене природне право (неокантіанства, неогегельянства, феноменологічна філософія права, юридична герменевтика).


^ Семінарське заняття з теми 23.1

План

 1. Загальна характеристика основних сучасних концепцій, що пояснюють сутність та призначення держави: теорія економічного детермінізму (марксистська теорія), теорія держави загального добробуту, теорія конвергенції, ліберальна теорія держави, теорія плюралістичної демократії, теорія солідаризму, теорія дозованої демократії тощо.

 2. Природно-правові погляди на право. Соціологічна юриспруденція.

 3. Юридичний позитивізм (легізм). Нормативістський підхід до права. Несумісність нормативістського підходу до права з демократичними засадами суспільного розвитку.


Семінарське заняття з теми 23.2

План

 1. Психологічні концепції права (Л.Петражицький, З.Фрейд, К.Юнг, Е.Фром та ін.). Вчення Р.фон Ієрінга про правове почуття.

 2. Вчення Є.Ерліха про «живе право».

 3. Концепція відродженого природного права (Г.Радбрух).

 4. Інтегративна теорія права.

 5. Використання сучасних політичних та правових концепцій в процесі державно-правового розвитку України.


Питання для самоконтролю:

 1. У чому полягає суть патріархальної теорії?

 2. Кому належить авторство теологічної теорії?

 3. Яка основоположна ідея психологічної теорії?

 4. Що стало підґрунтям для утворення теорії загального благоденства?

 5. Що таке правова держава?

 6. Хто був прихильником теорії національної держави та які небезпеки може крити в собі ця теорія?

 7. У чому полягає суть теорії природного права?

 8. Як юридичний позитивізм трактує право і закон?

 9. У чому полягає суть нормативізму?

 10. Що дали для розуміння права психологічні концепції ?

 11. Охарактеризуйте концепцію відродженого природного права Г.Радбруха.

 12. В чому суть концепції «живого права» Є.Ерліха?.


Теми рефератів та доповідей:

 1. Концепція соціальної держави і політики загального благоденства.

 2. Характеристика антидемократичних державно-правових концепцій.

 3. Теорія соціологічної юриспруденції.

 4. Є.Ерліх про правове мислення.

 5. Філософсько-правові ідеї в роботах Р.фон Ієрінга «Дух римського права» та «Боротьба за право».

 6. Роль і значимість філософського підходу до права. для розвитку правознавства.


Література до рефератів:

  1. Гуменюк І. Концепція соціальної держави: теоретико-методологічні засади формування змісту / І. Гуменюк // Право України. − 2008. − № 7. − С. 9−13.

  2. Кондратьєв Р. Соціальна держава в теоретико-правових і філософських дослідженнях / Р. Кондратьєв // Право України. − 2005. − № 2. − С. 81−84.

  3. Нерсесянц В.С. Философия права в ХХ в.: основные концепции // Нерсесянц В.С. Философия права: [учебник]. М.: ИНФРАМ-М−НОРМА, 1997. – С. 553-644.

  4. Кондратьєв Р. Соціальна держава в теоретико-правових і філософських дослідженнях / Р. Кондратьєв // Право України. − 2005. − № 2. − С. 81−84.

  5. Лейбин В. М. Фрейд, психоанализ и современная западня философия / В. М.  Лейбин. − М.: Политиздат , 1990. − 397 с.

  6. Панкевич О. З. Соціальна держава: проблеми загальної теорії / О. З. Панкевич. – Львів : Львівський юрид. ін-т, 2004. – 175 с.

  7. Патей-Братасюк М. Г. Психологічні концепції права // Патей-Братасюк М.Г. Філософія права: [навч. посіб.]. –Тернопіль: „Вид-во Астон”, 2006. – С. 141−156.

  8. Прокопов Д. Є. Психологічна теорія права в контексті співвідношення інуїтивного та позитивного права (Л.Петражицький) / Д. Є. Прокопов // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права НАН України, 2007. − Вип. 35. − С. 95−121.

  9. Румянцева В. Г. Социологическая интерпретация права в учении Е. Єрлиха / В. Г. Румянцева // История государства и права. – 2005. − № 1. – С. 12−14.

  10. Сердюк О. В. Концептуалізація соціальності права в сучасному позитивізмі / О. В. Сердюк // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 35. − С.104−111.

  11. Шульженко Ф. Філософсько-правові питання класифікації соціальних держав / Ф. Шульженко  // Юридична Україна − 2008. − № 3. − С. 19−25.


Література до теми:

  1. Антологія лібералізму: політико-правничі вчення та верховенство права / упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд. − К.: «Книги для бізнесу», 2008. − 992 с.

  2. Братасюк В. Юридичний позитивізм − необхідність переосмислення в умовах сучасності / В. Братасюк // Підприємництво, господарство і право. – 2004. − № 4. – С. 65−69.

  3. Воротилин Е. А. Естественное право и формирование юридического позитивизма / Е. А. Воротилин  // Государство и право. − 2008. − № 9. – С. 67−73.

  4. Глущенко В. А. Основные теории происхождения государства и права / В. А. Глущенко // Юридична наука та правоохоронна діяльність: матеріали міжвуз. наук.-практ конф. курсантів і студентів, (травень 2000 р.). – Дніпропетровськ: Дніпропетровський юрид. ін.-т внутр. справ, 2000. − Вип. 1. − С. 22−24.

  5. Графский В.Г. Политические и правовые идеи ХХ ст. // История правовых и политических учений / под общ. ред. В.С.Нерсесянца. − М.: ИНФРА-М, 1996. − С. 657-722.

  6. Гребеньков Г. В. Культурно-антропологічні витоки права / Г. В. Гребеньков // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. − Донецьк, 2005.− № 2. − С. 3−14.

  7. Дудченко В. В. До історико-матеріалістичного вчення про право / В. В. Дудченко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. − Вип. 34. − С. 594−599.

  8. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права: [учеб. пособие] / Т. В. Кашанина. – М.: Высш. школа, 2004. – 325 с.

  9. Киріченко І. До питання про визначення права в умовах некласичного нормативізму / І. Киріченко // Підприємництво, господарство і право. – 2010. − № 5. – С. 98−102.

  10. Копоть В. Специфічність та особливість концепції правового реалізму / В. Копоть // Юридический вестник. − 2006. − № 1.− С. 98−101.

  11. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права / Н. М. Коркунов. − [2-е изд.]. – СПб.: Изд-во „Юрид. Центр. Пресс”, 2004. – Гл.1V: Происхождение права. – С. 132−154.

  12. Костенко О. „Натуралістична юриспруденція” і правова реформа в Україні / О. Костенко // Вісник Національної академії прокуратури України. – К., 2008. − № 4. − С. 12-20.

  13. Костенко О. Соціальний натуралізм як методологічний принцип юриспруденції і кримінології / О. Костенко // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2004. − № 4. − С. 133−145.

  14. Крестовська Н. М. Сучасні підходи до історичної типології права / Н. М. Крестовська // Правове життя сучасної України : тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу, 21−22 трав. 2010 р. – Одеса : Фенікс, 2010. – С. 62−64.

  15. Курочкіна Н. М. Інтуїтивне право та його місце у психологічній теорії Л.Петражицького / Н. М. Курочкіна // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 1. − С. 54−60.

  16. Лапаева В. В. Либертарная концепция права В. С. Нерсесянца / В. В. Лапаева // Государство и право. − 2008. − № 10. − С. 69−78.

  17. Мартышин О. В. Метафизические концепции права / О. В. Мартышин // Государство и право. − 2006. − № 2. − С. 64−72.

  18. Мартышин О. В. О „либерально-юридической теории права и государства” / О. В. Мартышин // Государство и право. – 2002.− № 10. – С. 5−16.

  19. Мартышин О. Классические типы правопонимания и „новые теории права ” / О. Мартышин // Право України. − 2010. − № 4. − С. 92−100.

  20. Марченко М. Н. Теория государства и права / М. Н. Марченко. − [2-е изд., испр. и доп. ]. – М.: Изд-во „Проспект”, 2005. – Гл. ІІІ : Происхождение государства и права. – С. 97−151.

  21. Некрасов О. С. Теорії походження держави / О. С. Некрасов  // Юридична наука та правоохоронна діяльність: матеріали міжвуз. наук.-практ конф. курсантів і студентів, (травень 2000 р.). – Дніпропетровськ : Дніпропетровський юрид. ін.-т внутр. справ, 2000. − Вип. 1. − С. 159−162.

  22. Нерсесянц В. С. Общая теория государства и права: [учебник] / В. С. Нерсесянц. – М.: Изд-во „НОРМА”, 2000. – Р. 1V, гл. 2 : Основные концепции происхождения и сущности права и государства. – С. 204−236.

  23. Общая теория государства и права : Академический курс: в 3 т. / отв. ред. М. Н. Марченко. – [2-е изд.]. − М. : ИКД „Зерцало-М”, 2001 –

  24. Т. 1, гл. ІІІ: Разнообразие теорий происхождения государства и права. – С. 28−84.

  25. Патей-Братасюк М. Г. Феноменологія права. Екзистенціальна філософія права // Патей-Братасюк М. Г. Філософія права. – Тернопіль: „Вид-во Астон”, 2006. – С. 86−95.

  26. Петрушенко В.Л. Зарубіжна філософія ХХ ст. // Петрушенко В.Л. Філософія : [підруч.]. − Львів: «Магнолія плюс», вид. СПД ФО В.М. Піча, 2006. − С. 178-207.

  27. Прокопов Д. Є. Психологічна теорія права в контексті співвідношення інуїтивного та позитивного права (Л.Петражицький) / Д. Є. Прокопов // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права НАН України, 2007. − Вип. 35. − С. 186−194.

  28. Рабінович С. Поняття природного права – невід’ємна складова предмета юридичної науки / С. Рабінович // Право України. − 2010. − № 1.− С. 62−68.

  29. Рабінович П. Правоврозуміння „природне” та „легістське” неминучість співіснування / П. Рабінович // Право України. – 2009. − № 3. – С. 65−71.

  30. Рабінович П. Приватне й публічне у природному праві та законодавстві / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2004. − № 3. −С. 3−15.

  31. Рабінович П. Природне право: діалектика приватного і публічного / П. Рабінович // Право України. – 2004. − № 9. – С. 61−64.

  32. Румянцева В. Г. Социологическая интерпретация права в учении Е. Єрлиха / В. Г. Румянцева // История государства и права. – 2005. − № 1. – С. 12−14.

  33. Рябошапко Л. Природне право чи юридичний позитивізм / Л. Рябошапко // Віче. − 2008. − № 5−6. − С. 58−59.

  34. Сердюк О. В. Концептуалізація соціальності права в сучасному позитивізмі / О. В. Сердюк // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 35. − С.104−111.

  35. Сердюк О. В. Обгрунтування соціальності права: теорія „правового поля” П. Бурд’є / О. В. Сердюк // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 36. − С. 55−61.

  36. Сливка С. До історії розвитку теорії природного права (філософія нового часу) / С. Сливка // Вісник Львівського інституту внутрішніх справ. − Львів, 2001. − № 2. − С. 51−59.

  37. Соболєв А. С. Юридичний позитивізм і школа "природного права": від протистояння до толерантності / А. С. Соболєв // Часопис Київського університету права. − 2006. − № 1.− С. 40−46.

  38. Тельник М. В. Современное национальное государство как закономерный этап исторического развития общества / М. В. Тельник // Правове життя сучасної України: тези доп. Міжнар. наук. конф. професорсько-викладацького і аспірант. складу, 21−22 трав. 2010 р. – Одеса : Фенікс, 2010. – С. 48−53.

  39. Тимошенко В. Держава (точка зору на теорії виникнення) / В. Тимошенко // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І.  Римаренко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Я. Тацій,  Ю. С. Шемшученко. – К.: Концерн „Вид Дім „Ін Юре”, 2003.– Т. 1. – С. 137−138. 

  40. Тимошенко В. І. Договірна теорія виникнення держави / В. І. Тимошенко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. − Одеса, 2005. − № 1. − С. 201−205.

  41. Тимошенко В. І. Патріархальна теорія походження держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець Х1Х−початок ХХ ст.) / В. І. Тимошенко // Юридична енциклопедія.– К.: Укр. енцикл., 2002. – Т. 4. – С. 459−460.

  42. Актуальні проблеми держави та права. Ч. 1 : Актуальні проблеми теорії держави : [навч. посіб.] / С. М. Тимченко, С. К. Бостан, С. М. Легуша та ін. – К.: КНТ, 2007. – Розд. 3,1: Теорії походження держави / С. К. Бостан. – С . 70−83.

  43. Тимошенко В. Плюралістична теорія держави Б. О. Кістяковського / В. Тимошенко // Право України. – 2005. − № 3. – С. 122−125.

  44. Тимошенко В. І. Психологічна теорія держави (З історії правової і політичної думки) / В. І. Тимошенко  // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2005. − Вип. 27. − С. 12−19.

  45. Тихомиров О. Права основні сучасні концепції // Міжнародна поліцейська енциклопедія / відп. ред.: Ю. І. Римаренко, В. Я. Тацій, Я. Ю. Кондратьєв, Ю. С. Шемшученко. − К.: Ін-Юре, 2003. − Т. 1. − С. 605-607.


Питання до самостійної роботи:

Рівень А:

1. Теорії про походження держави.

2. Теорії про сутність держави.

3. Теорії про цілі та завдання держави.

4. Теорії про засоби і методи діяльності держави.

5. Теорії про шляхи і перспективи подальшого розвитку держави.

Рівень Б:

6. Поясніть, яка з теорій походження права відповідає вашому світогляду і чому:

7. Поясніть, яка з онтологічних концепцій права відповідає вашому світогляду і чому:

Рівень В:

8. Які характерні риси філософії права?.

9. У чому полягає зміст теорії «золотого мільярду» та до якої з груп теорій філософії держави вона належить?


ТЕМА 24. Правовий порядок в контексті сучасності

/Семінарське заняття – 2 год./

/Самостійна робота – 4 год./


Ключові терміни та поняття до теми: Законність, режим законності, гарантії законності, принципи законності, державна дисципліна, суспільний порядок, правопорядок, правосвідомість, професійна правосвідомість, правова ідеологія, правова психологія, правова культура, правовий нігілізм, правовий ідеалізм.


^ Семінарське заняття з теми 24

План

 1. Суспільний порядок і правопорядок в контексті двох основних типів право розуміння: легістського та юридичного (юснатуралістичного).

 2. Законність: поняття, нормативно-правова основа, система гарантій.

 3. Поняття державної дисципліни та її види. Духовно-етичні засади діяльності державного службовця.

 4. Поняття та структура правосвідомості. Правосвідомість та законосвідомість. Правосвідомість як запорука правопорядку.

 5. Правова культура та правова свідомість: аспекти співвідношення.


Практичне заняття з теми 24

План

1. Проаналізуйте, як може гарантувати законність:

2. Чи правильним є твердження: «державна дисципліна – вияв правової, політичної і моральної культури громадян»? (Відповідь обґрунтуйте.)


Питання для самоконтролю:

 1. Що таке законність?

 2. Що таке правопорядок та які виділяють види правопорядку?

 3. Які є гарантії законності?

 4. Як ви розумієте поняття «верховенство права»?

 5. Які види дисципліни виділяють та що таке державна дисципліна?

 6. У чому полягає зміст спеціально-юридичних гарантій законності?

 7. Що таке правова свідомість?


Теми рефератів та доповідей:

 1. Законність і демократія.

 2. Співвідношення між правопорядком і державною дисципліною.

 3. Шляхи підвищення правової культури в Україні.


Література до рефератів:

  1. Андрійко О. Ф. Дисципліна державна // Юридична енциклопедія. – К.: Укр. енцикл., 1998. – Т. 2. – С. 199−200.

  2. Афанасьєв К. К. Дисципліна як важливий чинник забезпечення правопорядку / К. К. Афанасьєв // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 185−187.

  3. Афанасьєв К. Правопорядок і законність як суттєві ознаки правової держави / К. Афанасьєв // Юридична Україна. − 2008. − № 2. − С. 17−23.

  4. Береза С. В. Правова культура: поняття та загальна характеристика / С. В. Береза // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 28. – С. 89−95.

  5. Демічева В. В. Правова культура як феномен сучасної правової дійсності / В. В. Демичева // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. − Вип. 40. − С. 21−27.

  6. Демічева В. В. Правова культура та правосвідомість:взаємозв’язок та взаємовплив / В. В. Демічева // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 28. − С.120−126.

  7. Дмитрієнко І. В. Українська правова культура: поняття, стан, дослідження / І. В. Дмитрієнко // Право і безпека. − 2006. − № 5−4. − С.19−25.

  8. Дмитрієнко І. В. Українська правова культура як критерій якісного стану українського суспільства / І. В. Дмитрієнко // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 35. − С. 63−71.

  9. Дмитрієнко О. В. Проблеми та перспективи історичного осмислення української правової культури / О. В. Дмитрієнко // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 80−86.

  10. Дьоміна О. С. Проблема формування правової культури в Україні в умовах трансформації політичного режиму / О. С. Дьоміна // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2006. − Вип. 31. − С. 39−44.

  11. Кельман М. С. Правопорядок і громадський порядок. Дисципліна / М. С. Кельман, О Г. Мурашин, Н. М. Хома. Загальна теорія держави та права. – Львів: „Новий світ - 2000”, 2003. – С. 506−512.

  12. Кісіль З. Р. Дотримання норм права у демократичному суспільстві як фактор протидії деформації правової культури / З. Р. Кісіль // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. − Донецький ін-т внутр. справ. − Донецьк: Донецький ін-т внутр. справ, 2008. − № 1. − С. 25−33.

  13. Кушнір Н. П. Поняття та значення правової культури суспільства / Н. П. Кушнір // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. − Вип. 27. − С. 474−479.

  14. Оніщенко Н. М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи / Н. М. Оніщенко. − К.: Юрид. думка, 2008. – 316 с.

  15. Полякова О. М. Правова культура і правосвідомість як засоби стабілізації політичного режиму / О. М. Полякова // Держава і право.− Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 29. − С. 34−40.

  16. Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: монографія / за ред. Ю. П. Битяка, І. В. Яковюка. − Х. : Право, 2007. −248 с.

  17. Сербин Р. А. Розвиток правової культури в сучасному українському суспільстві / Р. А. Сербин  // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх. − Київ, 2007. − № 3. − С. 26−34.

  18. Сербин Р. А. Стратегічний потенціал правової культури / Р. А. Сербин // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – К., 2002. − № 3. − С. 167−175.

  19. Третяк С. Правове забезпечення правової культури населення як умова створення основ громадянського суспільства / С. Третяк // Право України.− 2005.− № 4. − С. 26−29.


Література до теми:

  1. Афанасьєв К. К. Дисципліна як важливий чинник забезпечення правопорядку / К. К. Афанасьєв // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 185−187.

  2. Афанасьєв К. Правопорядок і законність як суттєві ознаки правової держави / К. Афанасьєв // Юридична Україна. − 2008. − № 2. − С. 17−23.

  3. Бесчастний В. Правова активність громадян – запорука правопорядку в державі / В. Бесчастний // Віче. – 2007. − №11. – С. 21−24.

  4. Боднар В. Є. Правосвідомість як детермінанта суспільного буття та функціонування правової держави // Науковий вісник Київського національноо університету внутрішніх справ. – К., 2010. − № 2. – С. 24−29.

  5. Вовраженцева К. П. Сучасний правопорядок як юридична основа функціонування правової держави / К. П. Вовраженцева  // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 58−62.

  6. Войнов В. Проблеми формування правосвідомості в сучасному українському суспільстві / В. Войнов // Сучасна українська держава: історичні імперативи становлення, тенденції та проблеми розвитку: збірник. – К.: Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф.Кураса, 2007. – С. 329−342 .

  7. Волковицька Н. Онтологічний та аксіологічний елементи у сучасній правовій свідомості / Н. Волковицька // Юридична Україна. – 2010. − № 3. – С. 32−39.

  8. Волковицька Н. Поняття правової свідомості та її структури: теоретичні і методологічні проблеми дослідження / Н. Волковицька // Юридична Україна. − 2010. − № 2. − С. 28−35.

  9. Волковицька Н. Функції правової свідомості у процесі утвердження демократії в Україні / Н. Волковицька // Юридична Україна. – 2010. − № 4. – С. 35−42.

  10. Дмитрієнко Ю. М. Сучасна академічна думка про правосвідомість / Ю. М. Дмитрієнко // Право і безпека. − 2006. − № 5−2. − С. 15−21.

  11. Евдокимова Е. Г. Правовой режим законности: теория и история /  Е. Г. Евдокимова, Р. А. Ромашов // Изв. вузов. Правоведение. − 2001. − № 5. − С. 261−271.

  12. Жданов І. О. Правосвідомість: основні структурні елементи / І. О. Жданов // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 38. − С. 68−74.

  13. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження. – К.: Юстініан, 2004. – 211 с.

  14. Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспільства: ґенеза та сучасність / Ю. Ю. Калиновський. − Х.: Право, 2008. – 288 с.

  15. Кельман Л. М. Сучасне праворозуміння як наукова основа дослідження законності / Л. М. Кельман  // Держатворення та право творення в Україні: проблеми та перспективи : матеріали Другої звітної наук. конф., 29 лют. 2008 р. – Львів : Львівський держ. ун-т внутр. справ, 2007. – С. 46−50.

  16. Клевцов С. Дефиниция "правовой порядок" в юридической теории / С. Клевцов // Закон и жизнь. − 2005. − № 6. − С. 43−44.

  17. Кміта О. В. Формування системи гарантій законності та правопорядку в процесі становлення незалежної України / О. В. Кміта // Держава і право. – Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2005. − Вип. 27. − С. 241−249.

  18. Козюбра М. І. Додержання вимог принципу верховенства права як умова забезпечення правопорядку / М. І. Козюбра // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 58−62.

  19. Коротков О. И. Правопорядок как базис социального правового государства / О. И. Коротков  // Российская юстиция. − 2009. − № 6. − С. 5−8.

  20. Крижанівський А. Ознаки сучасного правопорядку в контексті трансформаційних викликів / А. Крижанівський  // Право України. − 2008. − № 6. − С. 47−51.

  21. Крижанівський А. Ф. Правовий порядок в Україні: витоки, концепції, засади, інфраструктура / А. Ф. Крижанівський. – Одеса: Фенікс, 2009. – 502 с. 

  22. Крижанівський А. Ф. Правопорядок у суспільно-правничих контекстах: спроби системного бачення / А. Ф. Крижанівський  // Актуальні питання реформування правової системи України: зб. наук. статей за матеріалами 1V міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 1−2 черв. 2007 р. – Луцьк: Волинський держ. ун-т, 2007. – Т. 1. − С. 61−66.

  23. Крижанівський А. Типологія правопорядку: підстави класифікації та їх загальна характеристика / А. Крижанівський   // Вісник Академії правових наук. − Харків, 2007. − № 2. − С. 25−33.

  24. Крисюк Ю. Синергетична інтерпретація соціального порядку / Ю. Крисюк  // Право України. − 2005. − № 7. − С. 30−34.

  25. Крисюк Ю. Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права / Ю. Крисюк // Право України. − 2004. − № 8. − С. 25−30.

  26. Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність суспільства: взаємозв’язки і взаємообумовленість / Ю. Крисюк // Право України. − 2007. − № 7. − С. 30−34.

  27. Маліков В. Особливості правового регулювання суспільних відносин у сфері громадського правопорядку / В. Маліков // Право України. − 2005. − № 12. − С. 49−53.

  28. Маліков В. Особливості правового регулювання суспільних відносин у сфері громадського правопорядку / В. Маліков // Право України. − 2005. − № 12. − С. 49−53.

  29. Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства / Т. Мартинюк // Право України. − 2007. − № 2. − С. 26−31.

  30. Панаріна Н. В. Правопорядок в системі правових категорій / Н. В. Панаріна // Держава і право. – Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. − Вип. 36. − С.101−108.

  31. Плігун Ю. С. Законність у правоохоронній діяльності (концептуальний рівень) / Ю. С. Плігун  // Держава і право. − Київ: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 29. − С. 44−52.

  32. Подоляка А. Громадський порядок: сутність, поняття та форми забезпечення / А. Подоляка // Вісник Академії прокуратури України. − Київ, 2009. − № 2. − С. 54−61.

  33. Рабінович П. Ефективність юридичних гарантій законності / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук. – Х., 2010. − № 1. – С. 17−28.

  34. Ряшко О. В. Проблема законності в теоретичних працях мислителів античності, середньовіччя та періоду європейського класицизму (філософсько-правовий аспект) / О. В. Ряшко  // Науковий вісник Львівського юридичного інституту. − Львів, 2003. − № 1. − С. 327−336.

  35. Савонюк Р. Ю. Правопорядок і влада / Р. Ю. Савонюк  // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса : Фенікс, 2008. – С. 83−85.

  36. Савонюк Р. Ю. Правопорядок і влада / Р. Ю. Савонюк  // Сучасний правопорядок: національний, інтегративний та міжнародний виміри: тези Міжнар. наук.-практ. конф., 13−14 черв. 2008 р. – Одеса: Фенікс, 2008. – С. 83−85.

  37. Тимошенко В. Визначальні фактори правової свідомості / В. Тимошенко // Право України. − 2008. − № 6. − С. 41−47.

  38. Ушаков О. М. Стан правового порядку в сучасному українському суспільстві та етапи його формування / О. М. Ушаков  // Держава і право. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, 2004. – С. 66−71.

  39. Шакун В. И. Украина: преступность и правопорядок / В. И. Шакун // Труды Современного гуманитерного университета. – Х., 2001. − Вып. 35. – С. 151−166.

  40. Шевчук О. М. Державний примус як спосіб забезпечення законності / О. М. Шевчук  // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса, 2002. − № 3. – С. 142−148.


Питання до самостійної роботи:

Рівень А:

1. Охарактеризуйте поняття законності як методу, принципу та режиму.

2. Розкрийте принципи законності.

3. Функції законності.

4. Поняття та ознаки правопорядку.

5. Складові компоненти правосвідомості.

6. Охарактеризуйте види правосвідомості, за таким критерієм як: соціальний рівень.

7. Співвідношення законності та доцільності.

8. Державна дисципліна.

Рівень Б:

9. Співвідношення суспільного порядку та правопорядку.

10. Антиподи правової культури.

Рівень В:

11. Чи можна ототожнювати такі правові категорії, як «групова правосвідомість» та «масова правосвідомість»? Якщо ні, то які між ними існують спільні та відмінні риси.

12. Які чинники впливають на формування високої правової культури громадян України?


^ 15. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ


1. Поняття предмету теорії держави та права.

2. Система юридичних наук і місце в ній ТДП.

3. Методологія теорії держави та права.

3. Влада і норми поведінки в первісному суспільстві.

4. Загальні закономірності виникнення держави і права.

5. Загальна характеристика теорій походження держави і права.

6. Типологія та основні типи держав.

7. Сутність та соціальне призначення держави.

8. Держава і політична система суспільства.

9. Функції держави.

10. Механізм держави.

11. Форми держави.

12. Державна влада.

13. Правова держава і громадянське суспільство.

14. Поняття та сутність права.

15. Праворозуміння та його значення для юридичної практики.

16. Право в системі соціальних норм.

17. Система права та її основні елементи.

18. Система права і система законодавства.

19. Норми права та їхня структура.

20. Правоутворення та форми (джерела) права.

21. Нормативно-правові акти та їх систематизація.

22. Дія нормативно-правових актів.

23. Реалізація норм права.

24. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.

25. Поняття правовідносин та їх види.

26. Юридичні факти.

27. Правова поведінка: поняття та види.

28. Правомірна поведінка: поняття, структура, види.

29. Правопорушення: поняття, склад, види.

30. Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.

31. Прогалини в праві і шляхи їх усунення.

32. Законність: поняття , принципи та система гарантій.

33. Правопорядок як мета і результат правового регулювання суспільних відносин.

34. Роль правоохоронних органів в охороні та зміцненні законності, правопорядку та суспільного порядку.

35. Поняття, структура та види правосвідомості.

36. Правова культура та правове виховання.

37. Предмет, метод, способи і типи правового регулювання.

38. Механізм правового регулювання та його елементи.

39. Тлумачення норм права.

40. Основні правові системи сучасності.

41. Принцип верховенства права як засада правового розвитку сучасної України.

42. Основні типи правопорушення: легістський (законницький) та юридичний.

43. Норма права в контексті двох основних типів праворозуміння.

44. Правова держава як форма втілення принципу верховенства права.

45. Проблема формування правового мислення в сучасній Україні.

46. Юридичне (юснатуралістичне) праворозуміння: поняття, основні цінності та принципи.

47. Проблема реформування правової системи сучасної України.

48. Європейські стандарти прав людини в контексті правозастосування сучасної України.


^ 16. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Поняття предмету та методології теорії держави та права.

 2. Функції науки теорії держави та права.

 3. Система юридичних наук і місце в них теорії держави та права.

 4. Значення вивчення ТДП для підготовки юристів.

 5. Поняття та ознаки права.

 6. Поняття та ознаки держави.

 7. Право і держава: аспекти співвідношення.

 8. Загальна характеристика Конституції України 1996 р.

 9. Причини та теорії походження держави.

 10. Поняття та структура суб'єктивного права.

 11. Політична система суспільства: поняття, основні функції та елементи.

 12. Місце і роль держави в політичній системі України.

 13. Поняття та класифікація функцій держави.

 14. Внутрішні функції держави: поняття і зміст.

 15. Зовнішні функції держави: поняття та зміст.

 16. Форми і методи здійснення функцій держави.

 17. Роль правоохоронних органів України в здійсненні державних функцій.

 18. Поняття та елементи форми держави.

 19. Поняття та види форми правління.

 20. Поняття та види форми державного устрою.

 21. Поняття та види державно-правового режиму.

 22. Особливості елементів форм Української держави.

 23. Механізм держави як система державних організацій..

 24. Поняття та структура державного апарату України.

 25. Принципи організації та функціонування апарату держави.

 26. Поняття та ознаки органів держави.

 27. Види органів держави.

 28. Правоохоронні органи в механізмі держави.

 29. Поняття та ознаки правової держави.

 30. Доктрина держави загального благоденства та технократії.

 31. Основні ідеї марксистського вчення про державу.

 32. Основні положення теорії плюралістичної демократії.

 33. Теорія еліт та елітарної демократії.

 34. Поняття та види державної дисципліни.

 35. Класифікація конституційних прав громадян України.

 36. Поняття предмету та методу правового регулювання.

 37. Поняття права та його соціальна цінність.

 38. Принципи права та їх характеристика.

 39. Поняття та види функцій права.

 40. Характеристика спеціально-юридичних функцій права.

 41. Поняття системи права.

 42. Основні елементи системи права і їх характеристика.

 43. Поняття і зміст системи законодавства.

 44. Місце та роль Основного Закону в системі законодавства.

 45. Поняття і види систематизації нормативно-правових актів.

 46. Поняття і види соціальних норм, їх основні властивості.

 47. Види норм права.

 48. Структура норм права.

 49. Норма права і стаття нормативно-правового акту.

 50. Співвідношення і взаємодія норм права з іншими соціальними нормами.

 51. Суб’єкти та види правотворчості.

 52. Принципи правотворчості.

 53. Стадії правотворчості.

 54. Поняття і види форм /джерел/ права.

 55. Нормативно-правовий акт як основна форма /джерело/ права України.

 56. Види нормативно-правових актів.

 57. Закон та його види.

 58. Види правових актів.

 59. Дія нормативно-правових актів у просторі та по колу осіб.

 60. Дія нормативно-правових актів у часі.

 61. Поняття та форми реалізації норм права.

 62. Реалізація норм права у сфері професійної діяльності юристів.

 63. Застосування норм права як особлива форма їх реалізації.

 64. Стадії застосування норм права.

 65. Способи тлумачення норм права.

 66. Поняття і види тлумачення норм права.

 67. Офіційне та неофіційне тлумачення норм права.

 68. Тлумачення норм права за обсягом.

 69. Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення.

 70. Тлумачення норм права, що здійснюється юристами-практиками.

 71. Акти застосування норм права.

 72. Вимоги правильного застосування норм права.

 73. Поняття і основні ознаки правовідносин.

 74. Види правовідносин і критерії їх класифікації.

 75. Склад правовідносин.

 76. Зміст правовідносин.

 77. Поняття і види об’єктів правовідносин.

 78. Поняття та види суб’єктів права.

 79. Поняття та класифікація юридичних фактів.

 80. Види правової поведінки.

 81. Правова поведінка: поняття та ознаки.

 82. Поняття та ознаки правомірної поведінки.

 83. Види правомірної поведінки.

 84. Правопорушення: поняття, ознаки та види.

 85. Склад правопорушень.

 86. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

 87. Підстави притягнення та звільнення від юридичної відповідальності.

 88. Види юридичної відповідальності.

 89. Гарантії законності.

 90. Поняття та принципи законності.

 91. Поняття та співвідношення суспільного порядку і правопорядку.

 92. Поняття і структура правосвідомості.

 93. Правова культура: поняття і структура.

 94. Правове регулювання як різновид правового впливу на суспільні відносини.

 95. Стадії процесу правового регулювання.

 96. Поняття механізму правового регулювання та його структура.

 97. Поняття та елементи правового статусу особи.

 98. Поняття правової системи та характеристика її структурних елементів.

 99. Романо-німецька правова сім’я.

 100. Англо-американська правова сім’я.

 101. Сім´я мусульманського права.
4551903723448088.html
4552024855200480.html
4552129451543696.html
4552270061273055.html
4552353200624101.html